Kontakty

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy alebo na ktorejkoľvek z uvedených adries. Pre všetku poštovú korešpondenciu používajte našu poštovú adresu P.O. BOX 157, 140 21 Praha 4.

Sídlo

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 377/1
Michle, 140 00 Praha 4
Česká republika

Slovenské obchodné zastúpenie

PROM.MEDIC.SK spol. s.r.o.

Galvaniho 15/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Email: info-sk@promedcs.com
Telefón: +421 2 38 10 33 11

Napíšte nám

Ak máte podozrenie, že sa vyskytol nežiaduci účinok, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj všetkých možných nežiaducich reakcií, ktoré nie sú uvedené v príbalovom letáku lieku. Nahláste aj akékoľvek zneužitie alebo nesprávne použitie lieku, predávkovanie alebo ak máte podozrenie, že došlo k liekovej interakcii alebo že liek bol neúčinný. Hlásením nežiaducich reakcií môžete pomôcť poskytnúť viac informácií o bezpečnosti lieku. Nežiaduce reakcie môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia nežiaducich reakcií. Poštová adresa je: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Na hlásenie podozrení na nežiaduce účinky a ďalších informácií týkajúcich sa bezpečnosti liekov môžete použiť aj tento formulár.

Podrobnosti o spravodajcovi

Podozrenie na nežiaducu reakciu hlási
Môžeme kontaktovať lekára?

Kontakt na lekára

Údaje o pacientovi

Pohlavie

Nežiaduce reakcie

Podozrivý liek

Opakované používanie výrobku?
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Európskej rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") by sme Vás chceli ubezpečiť, že všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s príslušným prípadom podozrenia na nežiaduci účinok, budú dôverné a spracované spoločnosťou PRO.MED.CS Praha a. s. (ďalej len "prevádzkovateľ") za účelom dodržiavania právnych predpisov o bezpečnosti liekov a farmakovigilancii v súlade so štandardnými operačnými postupmi prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú použité na riadne riadenie príslušného prípadu podozrenia na nežiaduci účinok, čo v nevyhnutných prípadoch zahŕňa potrebu vykonať účinnú následnú komunikáciu s vami, aby sa zabezpečilo zhromažďovanie a spracovanie úplných a presných informácií. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté dozorným zdravotníckym orgánom na účely splnenia príslušných regulačných povinností. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ako je uvedené v tomto oznámení, máte právo uplatniť u prevádzkovateľa svoje právo na prístup k osobným údajom, požiadať o kópiu osobných údajov, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie a/alebo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov.